S
R
G
M
P
D
N
Abhogi
Kafi ThaatMidnightKarun (Sad, Compassionate), Bhakti (Devotion), Shant (Serene, Peaceful)
Adana
Asavari ThaatMidnightChanchal (Lively), Shringar (Romantic)
Ahir Bhairav
Bhairav ThaatLate morningShant (Serene, Peaceful), Bhakti (Devotion), Gambhir (Serious)
Alhaiya Bilawal
Bilawal ThaatLate morningBhakti (Devotion), Shringar (Romantic)
Asavari
Asavari ThaatLate morningKarun (Sad, Compassionate), Bhakti (Devotion)
Bageshri
Kafi ThaatEarly nightShringar (Romantic), Karun (Sad, Compassionate), Bhakti (Devotion)
Bageshri Kauns
Kafi ThaatMidnightShringar (Romantic), Bhakti (Devotion)
Bahaar
Kafi ThaatLate night or any time during springShringar (Romantic), Veer (Bravery), Chanchal (Lively)
Basant
Purvi ThaatLate night or any time during springShringar (Romantic), Karun (Sad, Compassionate)
Bhairav
Bhairav ThaatEarly morningKarun (Sad, Compassionate), Bhakti (Devotion), Gambhir (Serious), Shant (Serene, Peaceful)
Bhairavi
Bhairavi ThaatLate morning or at the end of concertKarun (Sad, Compassionate), Karun (Sad, Compassionate), Shringar (Romantic), Shringar (Romantic), Bhakti (Devotion), Bhakti (Devotion)
Bhatiyar
Marwa ThaatDawnShant (Serene, Peaceful)
Bhimpalas
Kafi ThaatLate afternoonShant (Serene, Peaceful), Bhakti (Devotion), Bhakti (Devotion), Karun (Sad, Compassionate), Karun (Sad, Compassionate)
Bhoop
Kalyan ThaatLate eveningShant (Serene, Peaceful), Gambhir (Serious), Gambhir (Serious)
Bhoopal Todi
Bhairavi ThaatLate morningKarun (Sad, Compassionate), Karun (Sad, Compassionate), Bhakti (Devotion), Bhakti (Devotion), Gambhir (Serious), Gambhir (Serious)
Bibhas
Bhairav ThaatEarly morningShant (Serene, Peaceful), Bhakti (Devotion), Gambhir (Serious)
Bihag
Bilawal ThaatEarly nightShringar (Romantic)
Bilaskhani Todi
Bhairavi ThaatLate morningShant (Serene, Peaceful), Bhakti (Devotion), Karun (Sad, Compassionate)
Brindavani Sarang
Kafi ThaatAfternoonShringar (Romantic), Bhakti (Devotion)
Chandrakauns
Bhairavi ThaatShant (Serene, Peaceful)
Charukeshi
Early noonShant (Serene, Peaceful)
Chhayanat
Kalyan ThaatLate eveningShant (Serene, Peaceful), Shringar (Romantic)
Darbari Kanada
Asavari ThaatEarly nightShant (Serene, Peaceful)
Desh
Khamaj ThaatLate eveningKarun (Sad, Compassionate), Shringar (Romantic), Chanchal (Lively)
Deshkar
Bilawal ThaatEarly noonVeer (Bravery), Chanchal (Lively), Shringar (Romantic)
Desi
Kafi ThaatLate morningShringar (Romantic), Karun (Sad, Compassionate)
Dhani
Kafi ThaatLate afternoonKarun (Sad, Compassionate), Chanchal (Lively)
Durga
Bilawal ThaatLate eveningShant (Serene, Peaceful), Bhakti (Devotion)
Gaud Malhar
Khamaj ThaatEarly night or any time during rainyShant (Serene, Peaceful), Shringar (Romantic), Bhakti (Devotion)
Gaud Sarang
Bilawal ThaatAfternoonShant (Serene, Peaceful), Shringar (Romantic)
Gorakh Kalyan
Khamaj ThaatLate eveningShant (Serene, Peaceful), Shringar (Romantic)
Gujari Todi
Todi ThaatLate morningShant (Serene, Peaceful), Karun (Sad, Compassionate), Bhakti (Devotion), Gambhir (Serious)
Gunakali
Bhairav ThaatEarly morningShant (Serene, Peaceful), Karun (Sad, Compassionate), Gambhir (Serious), Bhakti (Devotion)
Hamir
Kalyan ThaatEarly eveningShant (Serene, Peaceful), Shringar (Romantic)
Hansdhwani
Bilawal ThaatLate eveningShant (Serene, Peaceful), Bhakti (Devotion), Shringar (Romantic), Chanchal (Lively)
Hindol
Kalyan ThaatLate morningVeer (Bravery), Gambhir (Serious)
Jaijaiwanti
Khamaj ThaatEarly nightShant (Serene, Peaceful), Shringar (Romantic)
Jaunpuri
Asavari ThaatLate morningShringar (Romantic), Karun (Sad, Compassionate)
Jhinjoti
Khamaj ThaatLate eveningShant (Serene, Peaceful), Chanchal (Lively), Shringar (Romantic)
Jog
Kafi ThaatMidnightShant (Serene, Peaceful), Karun (Sad, Compassionate), Shringar (Romantic), Bhakti (Devotion)
Jogiya
Bhairav ThaatEarly morningKarun (Sad, Compassionate), Bhakti (Devotion)
Kafi
Kafi ThaatMidnightKarun (Sad, Compassionate), Shringar (Romantic), Bhakti (Devotion), Chanchal (Lively)
Kalavati
Khamaj ThaatEarly nightShringar (Romantic), Chanchal (Lively)
Kalingda
Bhairav ThaatEarly morningChanchal (Lively), Bhakti (Devotion)
Kamod
Kalyan ThaatLate eveningShringar (Romantic), Bhakti (Devotion)
Kaushi Kanada
Asavari ThaatMidnightShant (Serene, Peaceful), Karun (Sad, Compassionate), Bhakti (Devotion), Gambhir (Serious)
Kedar
Kalyan ThaatLate eveningShant (Serene, Peaceful), Shringar (Romantic), Bhakti (Devotion)
Khamaj
Khamaj ThaatEarly nightShringar (Romantic), Karun (Sad, Compassionate), Chanchal (Lively)
Kirvani
Any time or any time during monsoonKarun (Sad, Compassionate), Bhakti (Devotion), Shringar (Romantic)
Komal Rishabh Asavari
Asavari ThaatLate morningShant (Serene, Peaceful)
Lalit
Purvi ThaatDawnShant (Serene, Peaceful), Bhakti (Devotion), Gambhir (Serious), Karun (Sad, Compassionate)
Madhmad Sarang
Kafi ThaatAfternoonShant (Serene, Peaceful), Shringar (Romantic), Bhakti (Devotion)
Madhuvanti
Todi ThaatAfternoonShant (Serene, Peaceful), Karun (Sad, Compassionate), Shringar (Romantic)
Malkauns
Bhairavi ThaatMidnightShant (Serene, Peaceful), Bhakti (Devotion), Gambhir (Serious), Shringar (Romantic), Karun (Sad, Compassionate)
Mand
Bilawal ThaatAny timeChanchal (Lively), Shringar (Romantic)
Maru Bihag
Kalyan ThaatLate eveningShant (Serene, Peaceful), Shringar (Romantic)
Marwa
Marwa ThaatDuskShant (Serene, Peaceful), Karun (Sad, Compassionate), Gambhir (Serious), Bhakti (Devotion)
Megh
Kafi ThaatEarly night or any time during rainyGambhir (Serious), Shringar (Romantic)
Megh Malhar
Kafi ThaatMidnight or any time during rainyShant (Serene, Peaceful), Gambhir (Serious), Shringar (Romantic)
Miya ki Malhaar
Kafi ThaatEarly night or any time during rainyGambhir (Serious), Shringar (Romantic), Karun (Sad, Compassionate)
Miyan ki Todi
Todi ThaatLate morningShant (Serene, Peaceful), Bhakti (Devotion), Gambhir (Serious), Karun (Sad, Compassionate)
Multani
Todi ThaatDuskKarun (Sad, Compassionate), Bhakti (Devotion), Gambhir (Serious)
Nand
Kalyan ThaatEarly nightShant (Serene, Peaceful), Chanchal (Lively), Shringar (Romantic)
Nat Bhairav
Bhairav ThaatEarly morningKarun (Sad, Compassionate), Bhakti (Devotion), Gambhir (Serious), Shant (Serene, Peaceful)
Nayaki Kanada
Kafi ThaatMidnightKarun (Sad, Compassionate), Chanchal (Lively), Shringar (Romantic)
Paraj
Purvi ThaatLate nightChanchal (Lively), Karun (Sad, Compassionate)
Patdeep
Kafi ThaatLate afternoonKarun (Sad, Compassionate), Shringar (Romantic)
Pilu
Kafi ThaatDuskChanchal (Lively), Shringar (Romantic), Karun (Sad, Compassionate)
Puriya
Marwa ThaatEarly eveningShant (Serene, Peaceful), Bhakti (Devotion), Gambhir (Serious)
Puriya Dhanashri
Purvi ThaatDuskShringar (Romantic), Gambhir (Serious), Karun (Sad, Compassionate)
Puriya Kalyan
Marwa ThaatEarly eveningShant (Serene, Peaceful), Bhakti (Devotion), Gambhir (Serious), Shringar (Romantic)
Purvi
Purvi ThaatDuskShant (Serene, Peaceful), Gambhir (Serious), Bhakti (Devotion)
Rageshri
Khamaj ThaatEarly nightShant (Serene, Peaceful), Shringar (Romantic), Gambhir (Serious)
Ramkali
Bhairav ThaatEarly morningShant (Serene, Peaceful)
Shahana
Kafi ThaatLate nightShringar (Romantic), Chanchal (Lively), Bhakti (Devotion), Karun (Sad, Compassionate)
Shankara
Bilawal ThaatEarly nightVeer (Bravery), Bhakti (Devotion), Shringar (Romantic)
Shivranjani
Kafi ThaatEarly nightKarun (Sad, Compassionate), Chanchal (Lively)
Shree
Purvi ThaatDuskShant (Serene, Peaceful), Gambhir (Serious), Bhakti (Devotion)
Shuddha Kalyan
Kalyan ThaatLate eveningShant (Serene, Peaceful), Gambhir (Serious)
Shuddha Sarang
Kalyan ThaatAfternoonShant (Serene, Peaceful), Shringar (Romantic)
Shyam Kalyan
Kalyan ThaatEarly eveningShant (Serene, Peaceful), Shringar (Romantic), Bhakti (Devotion)
Sindhura
Kafi ThaatEarly nightChanchal (Lively), Karun (Sad, Compassionate), Shringar (Romantic)
Sohani
Marwa ThaatLate nightShringar (Romantic), Karun (Sad, Compassionate), Chanchal (Lively), Bhakti (Devotion)
Sughrai
Kafi ThaatAfternoonShant (Serene, Peaceful), Shringar (Romantic), Karun (Sad, Compassionate)
Suha
Kafi ThaatAfternoonShant (Serene, Peaceful), Shringar (Romantic), Karun (Sad, Compassionate)
Sur Malhar
Kafi ThaatAfternoon or any time during monsoonShringar (Romantic), Chanchal (Lively)
Tilak Kamod
Khamaj ThaatEarly eveningShringar (Romantic), Chanchal (Lively)
Tilang
Khamaj ThaatEarly eveningChanchal (Lively), Shringar (Romantic), Bhakti (Devotion)
Yaman
Kalyan ThaatEarly eveningShant (Serene, Peaceful), Veer (Bravery), Veer (Bravery), Bhakti (Devotion), Shringar (Romantic)